ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ศิลปะไทย" เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

"ศิลปะไทย" เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

"ศิลปะไทย" เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เป็นวัฒนธรรมอันงดงามที่สืบทอดกันมายาวนานมาตั้งแต่อดีต และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคมไทย


•มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ขอร่วมสนับสนุนมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้คงอยู่กับสังคมไทยสืบไป รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจักรพันธุ์ โปษยกฤตพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่เป็นมรดกของชนรุ่นหลังต่อไป

•ยังมีอีกหลายหน่วยงาน อีกหลายพื้นที่ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะคะหากท่านใดสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับทางมูลนิธิฯ ก็สามารถ บริจาคผ่านทาง website มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยาผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย โดนส่งมาทางหน้า "แจ้งโอนเงิน"