ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา โดยนายสมคิด รุจีปกรณ์ (กรรมการและเลขาธิการ) และนายวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์ (กรรมการ) ได้เข้าพบนายธนากร สุวรรณศิลป์ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สิน) โดยมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

มูลนิธิชัยพัฒนา