ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเพื่อดำเนินงานตามเจตนารมณ์ ครอบคลุมการทำงานทั้ง 4 ด้าน

สนับสนุนเพื่อดำเนินงานตามเจตนารมณ์ ครอบคลุมการทำงานทั้ง 4 ด้าน

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานที่ส่งผลในการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เป้นไปตามเจตนารมณ์ ของมูลนิธิ โดยได้มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน โดยได้มอบเงินบริจาคที่ละ     1,000,000 บาท     เพื่อการดำเนินตามวัคถุประสงค์ต่อไป

    มูลนิธิซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเรื่องอาหาร เรื่องสุขภาพ ส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพของชาติ

    มอบเงินให้กับมูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจักรพันธุ์ โปษยกฤตพิพิธภัณฑ์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ

    มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือค่าอาหาร และค่ารักษาบาลสัตว์เจ็บป่วยของช้างและสัตว์อื่น ๆ รวมทั้ง สนับสนุนในเรื่องการหาพื้นที่ รวมถึงจ้างงานคนในชุมชนในการปลูกพืชอาหารช้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน

    มูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดที่ยากไร้ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิขาเทียมได้ช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ เป็นจำนวนมากกว่า 30,000 ราย โดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา เพื่อให้ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ยังสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ