ข่าวประชาสัมพันธ์

Close

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน

      พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม "โครงการ U-Volunteer"  ระหว่าง มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา และมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังเป็นการจุดพลังใจให้กับกลุ่มเกษตกรประมงปากน้ำปราณ ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเองอย่างยั่งยืน

  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และการเป็นอาสาสมัครจากการลงพื้นที่จริง เพิ่มทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

  สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เพื่อยกระดับศักยภาพของชุมชน

  สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ส่งเสริมชุมชนเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน

  โครงการ U-Volunteer     มีจุดเริ่มต้นจากการต่อยอดแนวคิดการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งต้องการพลังความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่ ที่นอกจากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ ทักษะ ให้กับนักศึกษาได้ด้วย จึงเป็นที่มาของ “โครงการ U-Volunteer” ซึ่งถือเป็นความท้าทาย สำหรับนักศึกษาที่จะได้ลงพื้นที่จริงเพื่อศึกษา วิจัย ชุมชนภายใต้วิถี หรือบริบทของชุมชน นำไปสู่โมเดลทางสังคมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต